PROJEKT NA PÓŁMETKU

przez | 9 czerwca 2021

Projekt na półmetku

Realizacja projektu  „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” zaplanowanego na okres od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.  jest obecnie na półmetku.

Po tym, jak dobiegły końca działania projektowe mające charakter przygotowawczy, a także rozeznający zapotrzebowanie na mediacje jako formę pomocy w resocjalizacji i readaptacji osadzonych,  projekt przybiera tempa w realizacji.

W okresie od początku realizacji projektu do 25 maja  2021 r.  w jednostkach penitencjarnych na terenie OISW w Lublinie, udokumentowano:

– 256 przeprowadzonych indywidualnych spotkań informacyjnych w ramach realizowanych dyżurów mediacyjnych

– 1024 godzin zrealizowanych dyżurów

– 19 zrealizowanych i udokumentowanych mediacji.

Zorganizowano spotkania robocze z wyznaczonymi w OISW w Lublinie funkcjonariuszami SW- koordynatorami ds. mediacji (13 kwietnia 2021 r.), a także z mediatorami zaangażowanymi w realizację zadań projektowych (20 maja 2021 r.) w celu omówienia bieżącej realizacji projektu, dzielenia się dobrymi praktykami, zgłaszaniem sytuacji problemowych i proponowaniem modyfikacji początkowo planowanych założeń.

Czterdziestu słuchaczy pierwszej edycji studiów podyplomowych z mediacji i sprawiedliwości naprawczej (w tym 20 funkcjonariuszy i pracowników SW, oraz 20 zawodowych kuratorów sądowych) zakończyło w dniach 29-30 maja 2021 r. zajęcia podczas ostatniego zjazdu. Podczas tego zjazdu zajęcia odbywały się w formule hybrydowej (część słuchaczy uczestniczyła stacjonarnie w Treningu mediacji karnej, a część w formie on-line z wykorzystaniem narzędzia MS Teams).  Niebawem, bo 12 czerwca 2021 r, przystąpią do egzaminu kończącego studia.  

Wkrótce uruchomiona zostanie też druga edycja studiów podyplomowych z mediacji i sprawiedliwości naprawczej dla kolejnych 40 osób, w tym 20 funkcjonariuszy i pracowników SW, oraz 20 zawodowych kuratorów sądowych.

Obecnie trwają prace zespołu badawczego nad przygotowaniem Raportu cząstkowego projektu.

Jak, do tego czasu, przebiegała realizacja projektu?

 – nawiązano międzyuczelnianą współpracę naukowo-dydaktyczną pomiędzy WSKiP a KUL, a w szczególności zawarto porozumienie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim dotyczące współpracy w zakresie organizacji kształcenia i prowadzenia działalności badawczej, badawczo-dydaktycznej, dydaktycznej dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

– uruchomiono pierwszą edycję studiów podyplomowych z mediacji i sprawiedliwości naprawczej dla 40 osób, w tym 20 funkcjonariuszy i pracowników SW, oraz 20 zawodowych kuratorów sądowych (studia kończą się egzaminem, który został zaplanowany na dzień 12 czerwca b.r.);

– zawarto  porozumie o współpracy z Centrum Arbitrażu i Mediacji przy KUL w Lublinie w zakresie organizowania i prowadzenia dyżurów mediacyjnych oraz mediacji pozasądowych z udziałem osadzonych z jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie;

– uruchomiono w jednostkach penitencjarnych pokoje mediacyjne, w których od sierpnia 2020 r. działają dyżury mediacyjne. Pokoje mediacyjne wyposażono w sprzęt komputerowy, drukarkę oraz bezprzewodowy Internet do prowadzenia mediacji (w tym mediacji z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności), a ponadto meble: metalową szafę na dokumenty zamykaną na klucz, stół z ochroną przeciwcovidową  oraz krzesła. Zakup wyposażenia sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach realizowanego projektu;

– opracowano dokumentację na potrzeby prowadzenia dyżurów mediacyjnych, ankietę służącą ocenie dyżurów mediacyjnych;

– opracowano Regulamin organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na etapie postępowania wykonawczego, w ramach  realizowanego projektu, którego rolą było wdrożenie pierwszych pilotażowo opracowanych standardów prowadzenia mediacji karnej w warunkach izolacji więziennej. Cechą charakterystyczną pilotażu jest bowiem to, że wprowadzenie w życie niniejszego regulaminu ma na celu jego przetestowanie w rzeczywistych warunkach a następnie jego ocenę oraz ewaluację. Dziś, kiedy jesteśmy na półmetku realizacji projektu, dostrzegamy potrzebę modyfikacji przedmiotowego Regulaminu, w zakresie rzutującym na jego przydatność w osiągnięciu postawionych celów projektu;

– przeprowadzono kampanię promocyjną i informacyjną  na temat projektu w mediach (Radio Lublin, Radio Free), a także rozdysponowano ulotki, plakaty i materiały promocyjne wśród przedstawicieli sądownictwa (w tym w śród sędziów, kuratorów sądowych), Prokuratury, Policji, Służby Więziennej, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, osób pozbawionych wolności, społeczeństwa, adwokatów, radców prawnych i innych zainteresowanych z rejonu Lubelszczyzny oraz Zamojszczyzny;

– wypracowano narzędzia badawcze, prowadzono badania naukowe;

– realizowano dyżury mediacyjne i mediacje.

Anna Gmurowska