ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU MEDIACJI I SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ, SKIEROWANYCH DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

przez | 6 lipca 2021

26 czerwca 2021 r., w formule on-line, odbyło się zakończenie I edycji zaocznych studiów podyplomowych na kierunku „Mediacja i sprawiedliwość naprawcza” w roku akademickim 2020/2021, zrealizowanych w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”.

W ramach projektu pilotażowego sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 20 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 20 zawodowych kuratorów sądowych zostało absolwentami studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza.

Studia podyplomowe zrealizowane były we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy SWWS a KUL, w oparciu o Standardy szkolenia mediatorów uchwalone 29.10.2007 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Dają absolwentom tego kierunku prawo do ubiegania się, u właściwego miejscowo Prezesa Sądu Okręgowego, o wpis na listę mediatorów stałych.

Celem studiów było:

1)      poznanie psychologicznych mechanizmów powstawania konfliktów oraz technik i narzędzi rozwiązywania konfliktów;

2)      poznanie istoty, metod i narzędzi stosowanych w pracy mediatora i umiejętności ich wykorzystania w procesie rozwiązywania i zarządzania sporami;

3)      zrozumienie znaczenia i roli mediacji na etapie wykonywania kary, a następnie przekazanie tej wiedzy innym pracownikom jednostek penitencjarnych i zespołów kuratorskich;

4)      zdefiniowanie miejsca mediacji w procesie resocjalizacji i reintegracji skazanych;

5)      rozszerzenie kompetencji analitycznych, mających zastosowanie w procesie rozwiązywania sporów oraz nabycie umiejętności pełnego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej w ramach obowiązujących regulacji prawnych;

6)      praktyczne przygotowanie do prowadzenia mediacji, w tym pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu mediatora.

Prorektor ds. dydaktycznych, Pan dr Jakub Czarkowski, prof. SWWS w swoim wystąpieniu powiedział: „Na pracę z osobami pozbawionymi wolności składają się działania resocjalizacyjne prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych, a potem osoby pozbawione wolności poddawane są readaptacji, aby mogły wrócić do normalnego, prawego, społecznie akceptowalnego funkcjonowania. Dlatego tak istotna jest,  jak najszersza i jak najlepsza współpraca w tym zakresie pomiędzy Służbą Więzienną a kuratorami sądowymi. Bowiem dobrze przeprowadzona resocjalizacja, a następnie readaptacja służy całemu społeczeństwu, co przedkłada się na bezpieczniejsze życie, poczucie, że spokojniej żyje się nam w sprawiedliwym społeczeństwie. A więc pozyskanie przez absolwentów umiejętności pozasądowego rozwiązywania sporów i trudnych spraw, jest bardzo cenną kompetencją.  Patrząc przez pryzmat codziennego rozwiązywania konfliktów, ukończenie tych studiów pozwoli Państwu dobrze działać nie tylko zawodowo, ale i ułatwi funkcjonowanie w Waszym codziennym życiu”.