PODSUMOWANIE 2021 ROKU – EFEKTY TEGOROCZNYCH ZADAŃ PROJEKTOWYCH

przez | 31 grudnia 2021

Zadanie 1.: Podniesienie kwalifikacji pracowników i funkcjonariuszy Służby więziennej oraz kuratorów sądowych – organizacja studiów podyplomowych z zakresu mediacji i sprawiedliwości naprawczej

– 40 absolwentów pierwszej edycji studiów podyplomowych (rok akademicki 2020/2021) na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza”, w tym 20 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 20 kuratorów sądowych;

– 40 słuchaczy drugiej edycji studiów podyplomowych (rok akademicki 2021/2022) na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza”, w tym 20 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 20 kuratorów sądowych.

Zadanie 2.: Przygotowanie pokoi mediacji na terenie jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie

10 funkcjonujących na terenie jednostek penitencjarnych OISW w Lublinie pokoi mediacji, wyposażonych w meble, sprzęt komputerowy, drukarkę, materiały promocyjne;

– 92 zawartych ugód mediacyjnych, w których co najmniej jedną ze stron sporu była osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności i osadzona w jednostce penitencjarnej położonej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, która przystąpiła do Projektu i wystąpiła z inicjatywą mediacji pozasądowej w sprawach, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody (łącznie w latach 2020-2021 – 98 ugód mediacyjnych).

Zadanie 3.: Dyżury mediatorów w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej  w Lublinie

– 434 i pół dyżuru (razem w latach 2020-2021: 620 i pół dyżuru), co stanowi 1738 zrealizowanych godzin dyżurów (razem w latach 2020-2021: 2482 godziny);

-osadzeni skorzystali  2200 razy z udziału w spotkaniach informacyjnych z mediatorami  w czasie dyżurów pełnionych w jednostkach penitencjarnych (razem w latach 2020-2021: 2921 razy osadzeni skorzystali z udziału w dyżurach).

Zadanie 4.: Powołanie Koordynatorów ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie

– funkcjonowanie dwóch koordynatorów ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej na terenie OISW w Lublinie (w AŚ Lublin i ZK Zamość). Zadanie to finansowane jest przez Służbę Więzienną (spoza środków projektu);

-głównie zadania koordynatorów: współpraca z dyrektorami jednostek; prowadzenie i koordynowanie działań wychowawczo – resocjalizacyjnych z osadzonymi (m.in. prelekcje z osadzonymi); współpraca z mediatorami w zakresie organizacji spotkań mediacyjnych oraz dyżurów mediatorów na terenie jednostek penitencjarnych; współpraca z organami prowadzącymi postępowanie karne, tj. z sądami,  jednostkami Policji, prokuraturą; współpraca z innymi podmiotami, których działania statutowe obejmują obszar zainteresowania działaniami projektowymi.

Zadanie 5.: Edukacja społeczeństwa – rozpowszechnianie idei mediacji i sprawiedliwości naprawczej

  • funkcjonowanie strony internetowej projektu
  • artykuły na stronach internetowych SWWS, SW upowszechniające mediacje oraz sprawiedliwość naprawczą
  • funkcjonowanie Uczelnianej Platformy Edukacyjnej SWWS dla studentów
  • emisja spotów radiowych na antenie Radio Lublin oraz Radio Free
  • dystrybucja materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek, tablic informacyjnych
  • pisma informujące o projekcie wysyłane do sądów, zespołów kuratorskiej służby sądowej, prokuratur, Policji, ośrodków pomocy społecznej, adwokatów, radców prawnych.

Zadanie 6.: Badania, analizy, diagnoza i ich upowszechnianie

– prowadzenie prac badawczych przez członków powołanego zespołu badawczego;

– opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariusze ankiet, kwestionariusze wywiadów);

– prowadzenie badań wśród: osadzonych, członków rodzin osadzonych;  funkcjonariuszy SW, kuratorów sądowych, prokuratorów, sędziów, prawników;

– sporządzenie Raportu cząstkowego z realizacji projektu;

– upowszechnianie rezultatów działań projektowych podczas spotkań, seminariów, wideokonferencji.

Anna Gmurowska