ZAKOŃCZENIE DRUGIEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU MEDIACJI I SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ, SKIEROWANYCH DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

przez | 30 grudnia 2022

Dnia 25 czerwca 2022 r. odbyło się zakończenie drugiej edycji zaocznych studiów podyplomowych na kierunku „Mediacja i sprawiedliwość naprawcza” w roku akademickim 2021/2022, które zostały zrealizowane przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W uroczystym zakończyli wzięli udział: dr Jakub Czarkowski, Prorektor ds. dydaktycznych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości; dr Jędrzej Kondek – dyrektor Instytutu Nauk Prawnych w SWWS, kierownik projektu oraz słuchacze tego kierunku.

W ramach projektu pilotażowego,  kolejnych dwudziestu funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz dwudziestu zawodowych kuratorów sądowych zostało absolwentami studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza. Dzięki sfinansowaniu studiów podyplomowych ze środków Funduszu Sprawiedliwości,  swoje kompetencje mediacyjne podniosło (łącznie w obu edycjach) pierwszej i drugiej edycji studiów zrealizowanych w ramach projektu, osiemdziesięciu absolwentów w tym czterdziestu funkcjonariuszy Służby Więziennej i czterdziestu zawodowych kuratorów sądowych.

Studia służyły podniesieniu kwalifikacji zawodowych i przeszkoleniu przedstawicieli tych dwóch grup zawodowych, a zdobyta wiedza posłuży im w dalszej pracy z osadzonymi, osobami opuszczającymi zakłady karne, a nawet z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Dzięki zdobytym nowym umiejętnościom, absolwenci kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza”  będą mogli w swojej pracy, między innymi podejmować następujące działania:  

  • prowadzić dla swoich podopiecznych warsztaty, prelekcje w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz symulacje mediacji;
  • opracowywać oraz wdrażać programy wychowawczo-resocjalizacyjne, profilaktyczne, korekcyjno-edukacyjne oraz readaptacyjne, oparte o paradygmat sprawiedliwości naprawczej adresowane do wybranej grupy osadzonych; 
  • rozwiązywać konflikty i spory z wykorzystaniem technik mediacyjnych i negocjacyjnych;
  • propagować, zwłaszcza wśród osadzonych i członków ich rodzin, mediacje jako formę sprawiedliwości naprawczej;
  • zachęcać sprawców przestępstw do brania odpowiedzialności za swoje czyny i umożliwiać im zmianę na lepsze, a tym samym zachęcać skazanych do aktywnego uczestnictwa w naprawieniu krzywd i strat powstałych w konsekwencji

popełnienia tego przestępstwa;

  • przyczyniać się do rozwoju i stosowania sprawiedliwości naprawczej, zwłaszcza mediacji.

Absolwenci będą mogli też ubiegać się, u właściwego miejscowo Prezesa Sądu Okręgowego, o wpis na listę mediatorów stałych.

Studia podyplomowe zrealizowane były we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy SWWS a KUL. Program studiów podyplomowych uwzględniał Standardy szkolenia mediatorów uchwalone w dniu 29 października 2007 r. przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.  

Celem studiów było:

1)      poznanie psychologicznych mechanizmów powstawania konfliktów oraz technik i narzędzi rozwiązywania konfliktów;

2)      poznanie istoty, metod i narzędzi stosowanych w pracy mediatora i umiejętności ich wykorzystania w procesie rozwiązywania i zarządzania sporami;

3)      zrozumienie znaczenia i roli mediacji na etapie wykonywania kary, a następnie przekazanie tej wiedzy innym pracownikom jednostek penitencjarnych i zespołów kuratorskich;

4)      zdefiniowanie miejsca mediacji w procesie resocjalizacji i reintegracji skazanych;

5)      rozszerzenie kompetencji analitycznych, mających zastosowanie w procesie rozwiązywania sporów oraz nabycie umiejętności pełnego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej w ramach obowiązujących regulacji prawnych;

6)      praktyczne przygotowanie do prowadzenia mediacji, w tym pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu mediatora.

Absolwenci, biorący udział w badaniu ewaluacyjnym, wyrazili swoje przychylne opinie na temat wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach, zwłaszcza w kontekście przydatności tych kompetencji w ich pracy zawodowej. Zdecydowana większość ankietowanych (81%) stwierdziła, że w wyniku udziału w studiach realizowanych w ramach projektu, ich stosunek do mediacji i sprawiedliwości naprawczej, zwłaszcza w kontekście możliwości prowadzenia mediacji „po wyroku” zmienił się na bardziej lub znacząco bardziej pozytywny, w porównaniu do ich stanowiska przed rozpoczęciem studiów. Absolwenci wyrazili  m.in. następujące korzyści z udziału w zrealizowanych studiach:

– „odkrycie możliwości, jakie daje mediacja dla obu stron konfliktu”;

–  „zwiększenie poziomu wiedzy i zdobycie umiejętności w prowadzeniu mediacji oraz w pracy z ludźmi pozostającymi w konflikcie”;

– „wzbogacenie wiedzy nie tylko o aspekty mediacji, ale również o problematykę kryzysu, sytuacji trudnych, konfliktu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach”;

– „rozwój osobisty i możliwość rozwoju zawodowego”;

– „możliwość wykorzystania mediacji w pracy, zwłaszcza przy tworzeniu Indywidualnych Programów Oddziaływania (IPO)”;

– „uzyskanie uprawnień do wpisania się na listę mediatorów stałych w sądzie okręgowym”;

– „zwiększenie świadomości na temat roli mediacji dla pokrzywdzonego i osadzonego, gdyż przed udziałem w studiach nie było okazji usłyszeć o mediacji po wyroku, dlatego nie rozumiało się tej metody”;

– „dostrzeżenia „pola” do wykorzystywania mediacji w procesie resocjalizacji osadzonych”;

– „większa świadomość i uświadomienie sędziów penitencjarnych o istocie mediacji jako formy sprawiedliwości naprawczej”;

– „możliwość awansu”;

–  „możliwość nawiązania kontaktów i wymiany cennych poglądów z innymi kuratorami oraz pracownikami SW”;

– „merytoryczność studiów i to, że zajęcia prowadzili praktycy a nie tylko teoretycy”.