Dyżury i mediacje w jednostkach penitencjarnych

Do udziału w pilotażu zaangażowanych zostanie 10 jednostek penitencjarnych, podlegających pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, w tym: Areszt Śledczy w Lublinie, Zakład Karny we Włodawie, Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Zakład Karny w Chełmie, Zakład Karny w Białej Podlaskiej, Oddział Zewnętrzy w Zabłociu, Zakład Karny w Zamościu, Oddział Zewnętrzny w Zamościu, Areszt Śledczy w Krasnymstawie oraz Zakład Karny w Hrubieszowie. Z wymienionych jednostek zostaną utworzone dwie grupy zaangażowane w pilotaż, wg właściwości miejscowej odpowiednio Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądu Okręgowego w Zamościu.

W żadnej z wyżej wymienionych jednostek penitencjarnych nie ma odrębnych pokoi mediacyjnych. Jednostki biorące udział w pilotażu posiadają jednak warunki lokalowe na utworzenie pokoi mediacji.
W pokoju mediacji na terenie jednostek odbywać się będą bezpłatne dyżury mediatorów. Każdy osadzony będzie mógł skorzystać z pomocy mediatora i uzyskać informacje na temat mediacji. Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, uchwaliła w dniu 26 czerwca 2006 roku Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. W punkcie 1 standardu IX – Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji wskazano, że “Miejsce prowadzenia mediacji powinno być neutralne i gwarantować stronomi mediatorowi poczucie bezpieczeństwa.” W związku z powyzszym w 2020 roku powstanie 10 pokoi mediacji tj. w każdej jednostce biorącej udział w pilotażu. Przygotowane pokoje mediacyjne  będą służyły m.in. do: przeprowadzenia mediacji w formie pośredniej, kiedy to strony nie spotykają się, a mediator przekazuje propozycje rozwiązania sporu po wcześniejszych indywidualnych spotkaniach z każdym z osobna oraz prowadzenia mediacji pośredniej na odległość (tzw. e-mediacji) z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności i nowych technologii (np. wideorozmowy), umożliwiających kontakt skazanych z mediatorem i pokrzywdzonym.

W jednostkach tych prowadzone będą dyżury mediatorów w celu udzielania zainteresowanym informacji o instytucji mediacji, w szczególności o zasadach mediacji, sposobie jej rozpoczęcia i przebiegu, korzyściach z mediacji oraz kosztach. Pozytywnym skutkiem będzie wzrost zainteresowania udziału osadzonych w mediacji, w wyborze formy sprawiedliwości naprawczej. W tym celu zostanie nawiązana współpraca z Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie w zakresie realizowania dyżurów mediatorów.