Rezultaty projektu

– Podniesienie jakości kształcenia w zakresie idei sprawidliwości naprawczej oraz  mediacji.

– Wsparcie skutecznej readaptacji skazanych i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez utworzenie pokoi mediacji.

– Rozwój systemu pomocy w zakresie mediacji pozasądowych dla osób pozbawionych wolności.

– Rozwój mediacji i sprawiedliwości naprawczej na terenie jednostek penitencjarnych.

– Wzrost zainteresowania udziału osadzonych w mediacji, w wyborze tej formy sprawiedliwości naprawczej

– Zwiększenie świadomości społecznej na temat prawnych i praktycznych aspektów mediacji oraz roli sprawiedliwości naprawczej, w tym świadomości społecznej o potencjale rozwoju kompetencji społecznych i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

– Rozwój i upowszechnienia badań na temat mediacji w warunkach izolacji więziennej poprzez opracowanie 1 raportu cząstkowego.

– Standaryzacja prowadzenia mediacji w warunkach izolacji więziennej