Rezultaty projektu

– Podniesienie jakości kształcenia w zakresie idei sprawidliwości naprawczej oraz  mediacji.

– Wsparcie skutecznej readaptacji skazanych i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez utworzenie pokoi mediacji.

– Rozwój systemu pomocy w zakresie mediacji pozasądowych dla osób pozbawionych wolności.

– Rozwój mediacji i sprawiedliwości naprawczej na terenie jednostek penitencjarnych.

– Wzrost zainteresowania udziału osadzonych w mediacji, w wyborze tej formy sprawiedliwości naprawczej

– Zwiększenie świadomości społecznej na temat prawnych i praktycznych aspektów mediacji oraz roli sprawiedliwości naprawczej, w tym świadomości społecznej o potencjale rozwoju kompetencji społecznych i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

– Rozwój i upowszechnienia badań na temat mediacji w warunkach izolacji więziennej poprzez opracowanie 1 raportu cząstkowego.

– Standaryzacja prowadzenia mediacji w warunkach izolacji więziennej

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ I REZULTATÓW PROJEKTU WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. realizacja zadań  projektowych przebiegała w następujący sposób:

A/. W ramach zadania nr 1 „Podniesienie kwalifikacji pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych – organizacja studiów podyplomowych z zakresu mediacji i sprawiedliwości naprawczej”:

– nawiązano międzyuczelnianą współpracę naukowo-dydaktyczną pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (porozumienie z dnia 22-04-2020 r.), w tym, w zakresie organizacji kształcenia i prowadzenia działalności badawczej, badawczo-dydaktycznej, dydaktycznej dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

 •  opracowano dokumentację do uruchomienia I edycji studiów podyplomowych na kierunku „Mediacja i sprawiedliwość naprawcza”, opracowano program rocznych  studiów podyplomowych, sporządzono regulamin i harmonogram zajęć studiów podyplomowych, ustalono obsadę kadry do prowadzenia studiów, opracowano warunki naboru na studia;
 • zaprenumerowano kwartalnik ,,ADR Arbitraż i Mediacja” zawierający artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów;
 • zakupiono materiały eksploatacyjne i biurowe niezbędne do realizacji zadania 1 (pakiety materiałów biurowych   i eksploatacyjnych  (artykuły piśmiennicze i biurowe, papier ksero, tonery),
 • uruchomiono nabór na studia podyplomowe z mediacji i sprawiedliwości naprawczej. Limit kandydatów wynosi 40 osób, w tym 20 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, oraz 20 zawodowych kuratorów sądowych,
 • przeprowadzono nabór specjalistów do prowadzenia zajęć akademickich na studiach podyplomowych z mediacji,
 • zrealizowano  studia podyplomowe z mediacji i sprawiedliwości naprawczej dla  40 osób, w tym 20 funkcjonariuszy i pracowników SW, oraz 20 zawodowych kuratorów sądowych – studia te ukończyło 40 zakwalifikowanych osób.
 • zamieszczono materiały dydaktyczne i utworzono stały dostęp online dla słuchaczy do niezbędnych materiałów dydaktycznych i skryptów na Uczelnianej Platformie Edukacyjnej.    
                                                   
  B/. W ramach zadania nr 2 „Przygotowanie pokoi mediacji na terenie jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” – w jednostkach penitencjarnych objętych pilotażem wytypowane zostały pomieszczenia z przeznaczeniem na pokoje mediacyjne. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zakupiono i dostarczono do 10 jednostek objętych pilotażem sprzęt komputerowy, drukarki oraz meble stanowiące wyposażenie w wyznaczonych pokojach mediacyjnych. Z uwagi na pandemię COVID-19 i procedurę opracowania Regulaminu prowadzenia mediacji na etapie postępowania wykonawczego, z opóźnieniem rozpoczęto prowadzenie mediacji, wobec powyższego w roku 2020 zrealizowano 6 mediacji, a w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. zrealizowano 42 mediacje (łącznie do dnia 31 czerwca 2021 r. – 48 mediacji).

  C/. W ramach zadania nr  3 „Dyżury mediatorów”:

– zawarto porozumienie z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Centrum Arbitrażu i Mediacji (18-06-2020 r.)  w zakresie: organizowania i prowadzenia spotkań informacyjnych dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, w formie dyżurów stałych mediatorów, realizowanych dla osadzonych na terenie jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie. W okresie od początku realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2021 zrealizowano: łącznie 405 i pół dyżuru, co stanowi 1622 godzin dyżurów mediatorów, w których wzięło udział 1840 osadzonych (w tym: w 2020 r. 186 dyżurów, co stanowi 744 godzin dyżurów, w których wzięło udział 721 osadzonych, a w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2021 r.  – 219 i pół dyżuru, co stanowi 878 godzin dyżurów mediatora, w których wzięło udział 1119 osadzonych);

D/. W ramach zadania nr 4  „Powołanie Koordynatorów ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej” na terenie OISW w Lublinie, Służba Więzienna wyznaczyła dwóch koordynatorów ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej: funkcjonariusza z AŚ w Lublinie oraz funkcjonariusza z ZK w Zamościu.

E/. W ramach Zadania nr 5 „Edukacja społeczeństwa – rozpowszechnianie idei mediacji i sprawiedliwości naprawczej” , uruchomiono stronę internetową projektu https://mediacjaisprawiedliwoscnaprawcza.pl/ , zakupiono i rozdystrybuowano materiały promujące mediacje i projekt. Na antenie Radio Lublin i Radio Free emitowano spoty radiowe reklamujące mediacje. Materiały promocyjne zostały rozdystrybuowane do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie i podległych jednostek penitencjarnych biorących udział w projekcie pilotażowym, do Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie oraz mediatorów zaangażowanych w działania projektowe, a także do położnych w województwie lubelskim: prokuratur, sądów, zespołów kuratorskiej służby sądowej, policji, PCPR, MOPS, w tym także do członków zespołu badawczego, a także do słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku „Mediacja i sprawiedliwość naprawcza” prowadzonych przez SWWS w ramach realizowanego projektu;

F/. W ramach zadania nr 6 „Badania, analizy, diagnoza  i ich upowszechnianie – opracowanie raportów: – cząstkowego i końcowego z realizacji projektu”, powołany zespół badawczy prowadził badania. Opracowany został Regulamin  organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na etapie postępowania wykonawczego w ramach  realizowanego projektu (stanowiący pilotażowe standardy prowadzenia mediacji karnej w warunkach izolacji więziennej), a także przygotowano raport cząstkowy (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.).

Anna Gmurowska