ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU MEDIACJI I SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ, SKIEROWANYCH DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

przez | 6 lipca 2021

1 lipca 2021 r. został uruchomiony nabór do kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu mediacji i sprawiedliwości naprawczej, prowadzonych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022. Studia sfinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Studia dedykowane są funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej pełniącym służbę lub zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych położonych w miejscowościach odpowiadających obszarowi właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie lub w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej położonych w innej części kraju – tj. poza właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie oraz zawodowym kuratorom sądowym działającym na obszarze działania apelacji lubelskiej lub na obszarze działania innej apelacji.

Kandydaci winni posiadać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (rejestracja dostępna od dnia 01.07.2021 r. do dnia 10.09.2021 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Zarządzeniu nr 54/21Rektora-Komendanta SWWS (+załącznik do zarządzenia)oraz załączniku nr 1, załączniku nr 2 , załączniku nr 3 , załączniku nr 4 , załączniku nr 5załączniku nr 6  i załączniku nr 7.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  • 1 lipca  – 10 września  2021 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
  • do 17 września  2021 r.  – Sporządzenie przez uczelnianą komisję rekrutacyjną listy rankingowej oraz poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe;
  • do 24 września 2021 r. –  Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów: podania o przyjęcie na studia podyplomowe; wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe; deklaracji udziału w Projekcie; oświadczenia uczestnika Projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679); odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych potwierdzających posiadanie kwalifikacji co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji;  zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, lub zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze zawodowego kuratora sądowego; dwóch egzemplarzy podpisanej Umowy uczestnictwa w Projekcie.
  • 2 października 2021 r. –  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w Uczelni.

Zajęcia będą obywały się na terenie Kampusu mundurowego SWWS w Kaliszu.

Zapisy:

https://irk.swws.edu.pl/pl/offer/PD.MED.2021/programme/PD.MED/?from=field:PD.MED

https://irk.swws.edu.pl/pl/offer/PD.MED.2021/programme/PD.MED/?from=field:PD.MED